سۇراق قويۋ

قۇرمەتتى وقىرمان، ءوزىڭىزدى مازالاپ جۇرگەن سۇراقتارىڭىز بولسا، وسىندا جازساڭىز بولادى.

سۇراق قويماس بۇرىن سايتىمىزدىڭ «ىزدەۋ» جۇيەسىن قولدانىپ كورىڭىز